MENJADOR

INFORMACIÓ DEL MENJADOR CURS 2017- 2018

Des de l’11 de setembre de 2017, com ja saben tots, està funcionant el menjador escolar.

L’empresa amb què s’ha contractat el servici és COLEVISA

RESPONSABLES:

Director: Aureli Miquel Peralta Cabotá
Encarregada: Caterina Rodrigo Olcina

 

PRECUS DEL CURS 2017 – 2018:

-Alumnes eventuals: aquest curs escolar tornarem a funcionar amb abonaments de menjador per a aquest alumnat.

El preu del talonari de 10 abonaments és de 44,50 €: 42,50 € corresponents al preu dels menús i 2,00 € corresponents al preu d’impremta del talonari.
Així doncs, cada dia un alumne eventual pagarà 4,25 € del menú, segons estableix la normativa, i 0,20 € de despeses d’impremta: 4,45 € en total.

Abonaments del menjador: aquests abonaments seran adquirits al Centre. Les famílies que necessiten que el seu fill/a quede eventualment al menjador ha d’anar a Cajamar i fer un ingrés de 44,50 € especificant el nom de l’alumne i menjador escolar. L’ingrés s’ha de fer al número de compte corrent ES78 3058 2176 16 2731000023.

L’alumnat eventual ha d’emplenar convenientment l’abonament de menjador i dipositar-lo a la bústia blanca que hi ha al costat del tauló d’anuncis a l’entrada principal del Centre. Amb l’abonament dipositat, no caldrà donar avís a la bidell del centre ja que aquests abonaments seran recollits d’immediat i abans de demanar els menús diaris.

-Alumnes fixes: el preu per menú i dia serà de 4,25 €.

Es consideraran alumnes fixes de menjador escolar aquells que, encara que falten uns dies del mes, facen ús d’aquest servici escolar un 60% dels dies lectius del mes en curs.

Per exemple:
El mes de novembre té 21 dies lectius. El 60% de 21 són al voltant de 13 dies. Si un alumne iguala o supera aquest dies d’assistència continuarà sent fixe a l’hora de comptabilitzar el pagament mensual.

 

Els comensals fixes pagaran el servei a través de domiciliació bancària en Cajamar i es deurà comunicar sempre al centre qualsevol variació de les dades bancàries.

Els rebuts es passaran al cobrament entre l’1 i el 5 de cada mes, a excepció de setembre i octubre, retràs produït per l’actualització de totes les dades bancàries. Qualsevol variació al llarg del curs serà comunicada als usuaris.

 

-Alumnes becats: a aquests alumnes se’ls passarà una nota indicant-los la quantitat que se’ls carregarà al seu número de compte corrent, que hauran de facilitar al centre. Una vegada fet el càrrec se’ls donarà avís perquè passen pel centre a signar la nòmina de l’ajuda de Conselleria.

Les ajudes concedides per Conselleria (beques) cobreixen des de setembre a juny, ambdós inclosos. A aquests alumnes se’ls informarà de la forma de pagament en el moment oportú.

 


En cas de malaltia o absència justificada es comunicarà al Centre verbalment o mitjançant una telefonada (961205590), amb un temps abans o entre les 8:30 i les 9:00 hores si és el mateix dia. En tot cas, i donat algun retard en avisar al centre només s’atendrà aquells casos que cridant fora de termini, coincideixquen que ho facen quan encara no s’ha demanat els menús diaris. Si ja s’ha realitzat la comanda de menús, no hi haurà cap excepció.

Tot alumnat, siga fixe o becat, haurà d’avisar de les seues absències, per no malbaratar el menjar. Així mateix, a aquests alumnes si no s’incorporen al centre a primera hora i no donen cap avís, no se’ls demana menú. Per això és molt important que donen avís de que fan ús del menjador escolar encara que no s’incorporen al centre a primera hora del matí.

De les faltes confirmades, tan sols es descomptarà la part corresponent al menjar (3.05 €) i no la part corresponent a les despeses fixes: cuidadors/es, neteja i administració. Es tornaran els diners a partir del tercer dia que es falte i havent-ho comunicat des del 1r dia.
Els usuaris fixes rebran un full amb els menús corresponents al mes en curs. Els alumnes eventuals podran consultar el menú al tauler d’anuncis del Col·legi o a la pàgina web del centre.
Si per alguna circumstància s’haguera de fer algun pagament en relació al menjador escolar s’haurà de fer en Cajamar mitjançant un ingrés al número de compte del Centre ES78 3058 2176 16 2731000023.
En qualsevol ingrés del menjador escolar, s’haurà d’especificar la data de l’ingrés, el nom de l’alumne i el curs.

 


NORMES DEL MENJADOR

El Reglament de Règim Intern del Menjador està a l’abast de tots vostès en la pàgina web del Centre:

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500015144358&name=DLFE-961957.pdf.